Lov om afgift på elbiler 2015

Elbiler.dk:

13. sept. 2012 lavede regeringen en bekendtgørelse om afgifter på elbiler.  Afgiftsfritagelsen var i første omgang gældende til udgangen af 2014. Du kan se teksten under det ændringsforslag der i dec 2014 forlængede fritagelse til 31 dec. 2015

Skat

Tekst pr. dec. 2014 om forlængelse af den oprindelige bekendtgørelse / lov:

Siden 1984 har udviklingen for el-drevne køretøjer været understøttet af tidsbegrænsede fritagelser for registreringsafgift.

Det vurderes, at der fortsat er behov for at tilskynde udviklingen for el-drevne køretøjer med afgiftsfritagelser.

De tidsbegrænsede fritagelser for registrerings afgift og brændstof forbrugsafgift eller vægtafgift er forlænget med endnu en periode til udgangen af 2015.

 

Den oprindelige tekst fra 2013:

Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven)

§ 1. Der svares afgift til statskassen af motorkøretøjer, som skal registreres i Køretøjsregisteret efter lov om registrering af køretøjer, og af påhængs- og sættevogne til sådanne motorkøretøjer. Der svares dog ikke afgift af køretøjer, der registreres på grænsenummerplader eller prøvemærker. Afgiften svares i forbindelse med et køretøjs første registrering, medmindre andet følger af bestemmelserne i denne lov.

§ 2. Fritaget for afgift er:

13) Eldrevet motorkøretøj, hvis køretøjet er anmeldt til registrering inden udgangen af 2015,

Køretøjerne skal ekspederes hos SKAT, inden registrering efter færdselsloven kan finde sted.

Eldrevne varebiler forsynes med gule nummerplader.

Fritagelsesordningen omfatter kun egentlige eldrevne køretøjer, dvs køretøjer med drivkraftsystem, som udelukkende består af elmotorer. Fritagelsesordningen omfatter således ikke fx køretøjer, der er forsynet med en benzindrevet ladegenerator, som starter og stopper automatisk, når akkumulatorerne har behov herfor.

Lade elbil - Afgift på elbiler

Der er ikke fastsat andre betingelser om konstruktionen eller for benyttelsen af køretøjerne. El-drevne varebiler vil dog ved registrering med gule nummerplader være omfattet af bestemmelsen i vægtafgiftslovens § 4, stk. 5. Det vil sige, at køretøjerne ikke må benyttes til personbefordring i videre omfang end andre varebiler med denne nummerpladefarve.

Der kan dog ikke stilles krav om, at en varebil fuldt ud skal opfylde de almindelige gældende regler om konstruktion af sådanne køretøjer.
Et el-drevet køretøj skal afgiftsberigtiges efter lovens almindelige regler, hvis køretøjet ændres til at benytte anden drivkraft end elektricitet.

Lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler
§1. Efter reglerne i denne lov svares der afgift til statskassen af biler, som er indrettet til befordring af højst 9 personer føreren medregnet, og som er registreringspligtige efter § 2 i lov om registrering af køretøjer.

Stk. 2. Indtil den 31. december 2015 omfatter afgiftspligten efter stk. 1 ikke biler, der alene anvender el som drivmiddel.

Hvad tænker du om den nye lovgivning omkring afgift på elbiler?